Công việc bao gồm cung cấp, lắp đặt phòng máy  200HP