INZI FACTORY

Tên dự án

Nhà máy Inz, Biên Hòa, Đồng Nai

Khách hang

MDA Construction Co.,Ltd

Địa điểm lắp đặt 

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Phạm vi Công việc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống maý nén khí 600HP