MEIKO FACTORY

Tên dự án

Nhà máy Meiko Electronics

Khách hang

Meiko Electronics Co.,Ltd

Địa điểm lắp đặt 

Thach That, Hanoi

Phạm vi công việc

Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy tạo khí Nito và máy nén khí